چاپ وینیل چه کاربردی دارد؟ وینیل شیری بیشتر از شیشه محبوب است زیرا به پشت وینیل چسبانده شده است و می تواند برای برنامه هایی مانند چاپ وینیل و تبلیغات در اتوبوس ، چاپ وینیل برای تبلیغات کف مغازه و راهرو و نصب در دیوارهای رنگ شده استفاده شود....